Nawigacja

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Delegatura w Opolu

Delegatura IPN w Opolu rozpoczyna rekrutacje do Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa

Stanowisko: inspektor-główny specjalista OBUWiM Delegatura IPN w Opolu

Liczba etatów: 1

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Preferowany termin zatrudnienia: czerwiec 2023 r.

Miejsce pracy:  Oddział IPN –KŚZpNP we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 21 a, 51-168 Wrocław, miejsce wykonywania pracy Delegatura w Opolu, ul. Piastowska 17, Opole. 

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do trwałego upamiętnienia wydarzeń i postaci związanych z walką i męczeństwem, w tym prowadzenie korespondencji oraz załatwianie wymaganych prawem zgód i pozwoleń.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do przeprowadzenia remontów grobów wojennych i grobów weteranów, w tym prowadzenie korespondencji oraz załatwianie wymaganych prawem zgód i pozwoleń.
 3. Prowadzenie kwerend i przygotowywanie materiałów na potrzeby opinii o trwałych znakach i obiektach upamiętniających walkę i męczeństwo planowanych do realizacji na terenie objętym działaniem Delegatury IPN w Opolu.
 4. Ocena stanu opieki miejsc pamięci oraz grobów i cmentarzy wojennych na terenie objętym działaniami Delegatury IPN w Opolu. Wizytowanie tych obiektów i sporządzanie okresowych raportów dla Naczelnika Delegatury o stanie ich utrzymania.
 5. Prowadzenie ewidencji miejsc pamięci na terenie objętym działaniami Delegatury IPN w Opolu.
 6. Współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi i kombatanckimi oraz władzami samorządowymi w działaniach na rzecz upamiętnienia wydarzeń i postaci związanych z walką i męczeństwem.
 7. Organizowanie uroczystości związanych z upamiętnieniem.
 8. Podejmowanie działań edukacyjnych, popularyzowanie wiedzy o miejscach, wydarzeniach i postaciach związanych z walką i męczeństwem poprzez organizację uroczystości, wystaw, przedsięwzięć wydawniczych.
 9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego wynikających z bieżącej pracy Delegatury.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: historia, archiwistyka, prawo, administracja.
 2. Znajomość:
  1. Ustawy z dn. 18 grudnia 1998 r. i Instytucie Pamięci Narodowej- Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2021 r. poz. 177 t. j.)
  2. Ustawy z dn. 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność niepodległość Polski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2529)
 3. Znajomość pracy na komputerze.
 4. Dobra znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętności organizacyjne oraz bezkonfliktowa umiejętność pracy w zespole.
 6. Prawo jazdy kat. B oraz zgoda na prowadzenie aut służbowych oraz przewozu osób i rzeczy do 3,5 t.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

 

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Zainteresowane osoby proszone są do składania aplikacji CV drogą e-mailową na adres: iwona.demczyszak@ipn.gov.pl do dnia 12 maja 2023 r.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne;
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy;
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN – KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

do góry