Nawigacja

Książki – Opole

Ośrodek Odosobnienia w Grodkowie (1981–1982)

Grzegorz Kowal, Ośrodek Odosobnienia w Grodkowie (1981–1982),Wrocław 2013, 194 s.

OśrodekOdosobnienia w Grodkowie funkcjonował od 24 grudnia 1981 r. do 14 grudnia 1982r. Ramy czasowe książki nasuwają się więc samoistnie. Ze względu na specyfikę tematuoraz krótki czas istnienia obozów stanu wojennego w pracy przyjęto układproblemowy, dzieląc ją na 3 rozdziały tematyczne. W pierwszym z nich – „Internowaniedziałaczy opozycji w kontekście wprowadzenia w Polsce stanu wojennego" –przedstawio­no prawno-organizacyjne aspekty internowania oraz przygotowanie iprzebieg akcji inter­nowania działaczy opozycji, która nosiła kryptonim „Jodła".Drugi rozdział – „Powstanie i działalność Ośrodka Odosobnienia w Grodkowie" –zawiera omówienie tematów dotyczą­cych lokalizacji i zaplecza logistycznegoOśrodka Odosobnienia w Grodkowie, panujących w nim warunków socjalno-bytowychoraz pracy operacyjnej SB. Osobny podrozdział został też poświęcony pierwszemutransportowi internowanych z Wrocławia do Grodkowa, co – ­biorąc pod uwagęokoliczności tego wydarzenia – wydaje się w pełni uzasadnione. Ostatni, trzecirozdział traktuje o różnych aspektach życia codziennego internowanych.Znalazła się w nim krótka charakterystyka internowanych. Omówiono też nastrojei wzajemne relacje „pensjonariuszy" grodkowskiego „internatu", ich relacje zeSłużbą Więzienną i z więźniami funkcyjnymi oraz kontakty ze światem zewnętrznym.Osobne podrozdziały poświęcono też formom spędzania czasu, twórczościinternowanych oraz praktykowanym formom oporu.

Książkazostała uzupełniona o aneksy – autoryzowane fragmenty zebranych przeze mnierelacji siedmiu byłych internowanych (Zygmunta Staszewskiego, Grzegorza Sochy,Krzysztofa Grzelczyka, Piotra Załuskiego, Przemysława Lazarowicza, StanisławaHuskowskiego i Romana Kowala) i emerytowanego funkcjonariusza Służby WięziennejBronisława Urbańskiego, wykaz osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia wGrodkowie oraz materiały ikonograficzne.

Przypisaniu pracy starałem się, o ile było to możliwe, konfrontować ze sobą źródłao różnej proweniencji. Dlatego też główną bazę źródłową stanowią z jednejstrony źródła wytworzone przez organa państwowe, z drugiej zaś dokumentyArcybiskupiego Komite­tu Charytatywnego oraz wspomniane już relacje.Skorzystałem także z relacji Jarosława Brody i Tadeusza Kurandy, sporządzonychprzez Juliusza Woźnego. Pomocne okaza­ły się także m.in. opublikowanewspomnienia Janusza Sanockiego oraz internowanych w Uhercach, spośród którychniektórzy przeszli też przez „internat" w Grodkowie, oraz inne publikowanerelacje i listy.

Fragment Przedmowy

SPIS TREŚCI

Część I. Internowanie działaczy opozycji w kontekście wprowadzeniaw Polsce stanu wojennego

            Rozdział 1.Prawno-organizacyjne aspekty internowania
            Rozdział 2.Akcja „Jodła"

Część II. Powstanie i działalność Ośrodka Odosobnienia wGrodkowie

            Rozdział 1.Lokalizacja i zaplecze logistyczne
            Rozdział 2.Pierwszy transport            
            Rozdział 3.Warunki socjalno-bytowe  
            Rozdział 4.Praca operacyjna SB        

Część III. Życie codzienne internowanych                                          

            Rozdział 1.Charakterystyka internowanych, nastroje i wzajemne relacje
            Rozdział 2.Relacje ze Służbą Więzienną i z więźniami funkcyjnymi
            Rozdział 3.Kontakty ze światem zewnętrznym
            Rozdział 4.Formy spędzania czasu
            Rozdział 5.Twórczość internowanych
            Rozdział 6.Formy oporu

Zakończenie

Aneksy

            RelacjaKrzysztofa Grzelczyka z 8 VI 2011 r.
            RelacjaStanisława Huskowskiego z  7 III 2011 r.                                           
            Relacja RomanaKowala z 6 IV 2010 r.                                            
            RelacjaPrzemysława Lazarowicza z 10 II 2011 r.                                         
            RelacjaGrzegorza Sochy z 1 V 2010 r.                                             
            RelacjaZygmunta Staszewskiego z 25 XI 2010 r.
            Relacja PiotraZałuskiego z 23 III 2011 r.  
            RelacjaBronisława Urbańskiego z 11 III 2011 r.
            Wykaz osóbinternowanych w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie
            Fotografie         
            Twórczośćinternowanych
            Dokumenty

 

Gdzie kupić publikacje:

Wrocław

do góry